Allt om migrän

Vi värnar om dina personuppgifter

H. Lundbeck AB (”Lundbeck”) är fast besluten att skydda de personuppgifter vi samlar in. Vid behandling av personuppgifter kommer Lundbeck (som personuppgiftsansvarig) att följa tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

I denna policy (som du ser nedan) kan du läsa hur Lundbeck behandlar dina personuppgifter när du använder denna webbplats, alltommigrän.se. Om du använder alltommigrän.se för att ansöka om ett jobb eller använder vår Compliance Hotline (som extern), vänligen läs de integritetspolicyer som är specifikt tillämpliga på dessa tjänster.

När Lundbeck behandlar personuppgifter som samlas in via andra kanaler än via denna webbplats kommer Lundbeck att informera dig specifikt om hur dina personuppgifter behandlas. För behandling av personuppgifter vid vissa specifika aktiviteter kan du dock läsa mer om under avsnitt 1.

Klicka här för att läsa vår intergritetspolicy för hälso- och sjukvårdpersonal

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Lundbecks dataskyddsombud genom kontaktuppgifterna i avsnitt 6.

1. Lundbecks behandling av personuppgifter
När du använder alltommigrän.se och funktionerna däri kan vi behandla följande personuppgifter om dig enligt nedan.

2. Frivilligt / obligatoriskt tillhandahållande av data
När vi samlar in personuppgifter direkt från dig, t.ex. via kontaktformulär, tillhandahåller du personuppgifterna frivilligt. Du är inte skyldig att tillhandahålla informationen till oss. Konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifter är att vi inte kan tillhandahålla tjänsten eller hjälpa dig i förhållande till den förfrågan du begär.

3. Vem lämnar Lundbeck ut personuppgifterna till?
Som huvudregel lämnar inte Lundbeck ut några personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Lundbecks åtaganden mot dig, kunder eller samarbetspartners.

Beroende på vilken information du ger oss kan vi dela det med tredje part, inklusive partners, samarbetspartners och/eller myndigheter. Vi kommer till exempel att vara skyldiga att överföra personuppgifter till relevanta hälsomyndigheter, om du ger oss information om biverkningar av något av våra läkemedel.

4. Lundbecks användning av personuppgiftsbiträden
Lundbeck använder personuppgiftsbiträden (t.ex. webbhotell, IT-leverantörer, inklusive för hantering av cookies, konsulter, affärspartners och medlemmar i Lundbeck koncernen), och dina personuppgifter kan därför överföras till, behandlas och lagras av dessa tredje parter som är anlitade av Lundbeck, som kommer att behandla dina uppgifter på Lundbecks vägnar och hjälpa till att tillhandahålla det innehåll och de tjänster du använder eller begär. Dessa tredjepartsleverantörer är skyldiga genom avtal med Lundbeck att skydda sekretessen för dina uppgifter och att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, icke-behörig användning eller missbruk, eller annan olaglig behandling.

5. Överföring av data till länder utanför EU / EES
Dina personuppgifter lagras på Lundbecks datorer/servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Beroende på arten och sammanhanget av de personuppgifter vi erhåller kan Lundbeck komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Lundbeck att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES, exempelvis genom att tillämpa av EU kommissionen beslutade standardavtalsklausuler.

Om dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Lundbeck koncernen kommer överföringen att baseras på Lundbeck Intra Group-avtalets uppläggning, som är tillämpligt från tid till annan. En kopia av detta kan erhållas genom att kontakta Lundbeck.

Lundbecks överföring av farmkovigilansdata till hälsovårdsmyndigheter i länder utanför EU / EES sker detta i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

6. Lagring av data
Lundbeck kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in eller mottogs såvida annat inte följer av gällande lagliga eller etiska rapporterings- eller dokumentlagringskrav. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

För närmare information om hur länge Lundbeck lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Lundbeck. Kontaktuppgifter framgår nedan.

7. Säkerhetsåtgärder
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Lundbeck har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Lundbeck ser till att dina personuppgifter, hanteras noggrant och skyddas ordentligt enligt gällande säkerhetsstandarder. Lundbeck granskar regelbundet sitt system för eventuella sårbarheter och attacker och när du använder vårt kontaktformulär på vår websida under ”kontakta oss” är överföringen krypterad.

8. Dina rättigheter som registrerad
Enligt GDPR har du vissa rättigheter som beskrivs nedan. Observera att vissa begränsningar kan gälla för din förmåga att utöva dessa rättigheter.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt beskrivningen, vänligen kontakta Lundbeck med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Rätt till åtkomst
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter Lundbeck behandlar om dig. Lundbeck måste tillhandahålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, kostnadsfritt eller elektroniskt om begäran har lämnats in i vanligt förekommande elektronisk form. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Rätt till rättelse, begränsning och radering (rätten att bli bortglömd)
Lundbeck kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Rätt till dataöverföring
Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till tredje part utan hinder från Lundbeck, om det är tekniskt möjligt.

Rätten till invändning
Du har när som helst rätt att, av skäl som hänför sig till din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som baseras på berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen, inklusive profilering baserat på denna bestämmelse. Om du har utnyttjat denna rätt till invändningar får Lundbeck inte längre behandla personuppgifterna såvida inte Lundbeck visar tvingande legitima grunder för behandlingen, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandling är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringssyfte har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål får Lundbeck inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Rätten att återkalla samtycke
Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar Lundbecks behandling av dina personuppgifter innan ditt samtycke dras tillbaka.

Ändringar
Lundbeck har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Lundbeck att publicera den justerade integritetspolicyn på alltommigrän.se med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

Inlämnande av klagomål
Om ditt klagomål inte hanteras av Lundbeck till din tillfredsställelse kan du välja att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY)
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se
Webbplats: www.imy.se

9. Kontaktuppgifter till Lundbecks dataskyddsombud
Om du har några frågor angående Lundbecks behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Lundbecks dataskyddsombud (Data Protection Officer).

H. Lundbeck A/S
Attn: Data Protection Officer
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark
E-post: dataprivacy@lundbeck.com
Tel: + 45 3630 1311 (fråga efter vår Data Protection Officer).

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud kommer H. Lundbeck A/S att behandla de personuppgifter du ger oss i din begäran i syfte att behandla och svara på din begäran. Läs vårt integritetsmeddelande angående
denna behandlingsaktivitet här.

Läs vårt integritetsmeddelande angående denna behandlingsaktivitet här.